SECRETARIA

Beques i ajuts

L’administració estableix una sèrie d’ajuts a l’estudi per als alumnes tant d’ESO com de Batxillerat que acompleixen algunes condicions econòmiques i/o acadèmiques. Les principals són les següents:

Beques menjador escolar

Beques i ajuts individuals de menjador 2017-2018

 • Alumnat destinatari: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
 • Termini de sol·licitud, calendari i tramesa:

Calendari

 • Publicació Convocatòria DOGC :                          09/06/2017
 • Termini presentació sol·licituds 1r període:         del 12 al 23 de juny, ambdós inclosos
 • Termini presentació sol·licituds 2n període:        del 04 al 15 de setembre, ambdós inclosos.
 • Primera llista d’admesos:                                    previst per primera quinzena de setembre
 • Segona llista d’admesos:                                     previst per primera quinzena d’octubre
 • Resolució definitiva adjudicació :                        previst per a finals d’octubre

Es pot establir un període obert de presentació de sol·licituds, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten. Un cop finalitzat el període de juny i setembre, restarà obert un altre període per atendre les noves sol·licituds d’alumnat de nova incorporació.

Com tramitar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat pel curs 2017-2018, mitjançant els impresos normalitzats (descarregar pdf – Formulari sol·licitud ajuts menjador 2017-2018).

 • Trobareu la informació a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador.

DESCARREGAR PDF

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l’alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

Documentació obligatòria:

 • Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentada.
 • Fotocòpia NIF/NIE/Passaport vigent de tots els membres de la unitat familiar, en cas de no disposar-ne còpia del certificat de naixement o llibre de família.
 • Separació / Divorci: fotocòpia de la sentència i conveni regulador.

Beques i ajuts destinats a l’alumnat de Batxillerat

Beques i ajuts convocatòria 2017-2018

Alumnat destinatari: Alumnat de Batxillerat.

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 3 d’octubre de 2017

Procediment de sol·licitud:

 • Cal accedir a la seu electrònica del Ministerio de Educación (Madrid).
 • Ho podreu fer a través del web del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ 
 • Marqueu l’enllaç de beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris) .
 • Cal fer tot el procés i imprimir el resguard / justificació de l’enviament de la sol·licitud (MOLT IMPORTANT!), ja que s’haurà de presentar a la Secretaria del centre amb la documentació complementària.

Beques i ajuts per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE)

Beques i ajuts convocatòria 2017-2018

Alumnat destinatari: Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 28 de setembre de 2017.

 • Cal fer tot el procés i imprimir el resguard / justificació de l’enviament de la sol·licitud (MOLT IMPORTANT!), ja que s’haurà de presentar a la Secretaria del centre amb la documentació complementària.

Procediment de sol·licitud: