BEQUES MENJADOR

CALENDARI

Publicació Convocatòria DOGC09/06/2017
Termini presentació sol·licituds 1r període:
del 12 al 23 de juny, ambdós inclosos
Termini presentació sol·licituds 2n període:
del 04 al 15 de setembre, ambdós inclosos.
Primera llista d’admesos: previst per primera quinzena de setembre
Segona llista d’admesos: previst per primera quinzena d’octubre
Resolució definitiva adjudicació : previst per a finals d’octubre

Es pot establir un període obert de presentació de sol·licituds, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten. Un cop finalitzat el període de juny i setembre, restarà obert un altre període per atendre les noves sol·licituds d’alumnat de nova incorporació.

COM TRAMITAR LA SOL.LICITUD

 • Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat pel curs 2017-2018, mitjançant els impresos normalitzats (descarregar pdf – Formulari sol·licitud ajuts menjador 2017-2018).
 • El model de sol·licitud amb les instruccions per a emplenar-la i el full informatiu: VEURE
 • Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l’alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 • Model normalitzat de sol·licitud degudament omplerta
 • Fotocòpia NIF/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, en cas de no disposar-ne còpia del certificat de naixement o llibre de família.
 • Separació / Divorci: fotocòpia de la sentència i conveni regulador.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (cas que algú de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius)

 • Fotocòpia de l’informa de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social
 • Rebre Renda Mínima d’inserció (RMI): fotocòpia certificat acreditatiu de l’any 2016.
 • Pensionistes: fotocòpia certificat acreditatiu de la percepció de la pensió i de la seva quantia percebuda l’any 2016.
 • Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l’any 2016.
 • Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci: Document acreditatiu de l’atorgament i el seu import de l’any 2016.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altre documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.

Seran motiu de denegació les sol·licituds amb declaracions sense ingressos de tots els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:

 • Família nombrosa: fotocòpia del carnet vigent.
 • Família Monoparental: fotocòpia del carnet vigent.
 • Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Situació risc social de la unitat familiar:
  -Les famílies ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona: Declarar en la sol·licitud que es troben en situació de risc social indicant el Servei Social Municipal pel qual són ateses.
  -Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.

HORARI DE SECRETARIA

matins: dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

DOCUMENTS