COMUNITAT

Biblioteca

Institut Montserrat_Biblioteca

Objectius

Pretenem que la biblioteca sigui la prolongació de les classes i un lloc de referència i ajut per a tots els membres de la comunitat educativa.

Normativa

Es regeix per una normativa específica que coneixen tots els alumnes i professors i que cal complir estrictament per aconseguir un bon funcionament.

Responsables

Hi ha assignada una professora responsable que treballa amb un equip format per un bibliotecari i una monitora. Executen els acords presos per la Comissió de Biblioteca, oberta a tot el professorat i presidida pel coordinador pedagògic. A més, cada curs s’assigna un professorat de Guàrdia de Biblioteca que cobreix totes les hores lectives i que s’encarrega de mantenir l’ordre.

Fons documental

A la biblioteca s’hi poden trobar tots els llibres de text vigents, els de lectura obligatòria, diccionaris i enciclopèdies, llibres de consulta sobre diversos temes. Un ampli fons de novel·la juvenil, novel·les d’actualitat i lectures clàssiques en diferents idiomes. Llibres de lectura, de diferents nivells, en tots els idiomes que s’ensenyen al centre. DVD. Una selecció de Treballs de Recerca dels propis alumnes. Diaris i revistes especialitzades.

Serveis

Sala de lectura, consulta de llibres, informació i assessorament, ús d’ordinadors, connexió ainternet, préstec, exposicions dels diferents treballs dels alumnes, i exposició anual monogràfica. Col·labora amb el projecte de reutilització de llibres de l’AMPA.

Difusió i contacte

Té un blog propi on es van publicant les notícies d’actualitat i d’interès literari, i també els comentaris que els alumnes fan sobre aquests temes. També es poden enviar suggeriments i preguntes via correo electrònic.

Pla Lector

Des de la Biblioteca es col·laboraamb el Pla Lector del centre, oferint l’espai, material, assessorament i la seva coordinació.

Horari

Dilluns a dimecres: de 8:00 a 17:30 h

Dijous: de 8:00 a 14:30 h Divendres: de 8:00 a 13:30 h