EL NOSTRE INSTITUT

Projecte educatiu

Institut Montserrat_Nomas laboratori

Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem d‘anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers, i tenim la voluntat d’afavorir la seva inserció en la societat.

Des dels anys 90, i dintre del procés de les reformes educatives, el Montserrat assumeix el repte dels nous temps en el camp de l’educació. Però també som molt conscients que no podem oblidar els molts aspectes positius de la tradició pedagògica de l’institut, que han fet del Montserrat un lloc de treball actiu per a molts professionals que trien l’àmbit del servei públic per convicció, perquè defensen un ensenyament de qualitat i a l’abast de tothom.

Assumim el repte d’educar els joves a l’entorn d’uns valors que els donin la possibilitat de ser crítics, autònoms i compromesos amb la societat on viuen. Uns valors que els ajudin a ser participatius i solidaris.

Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem d’anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers, i tenim la voluntat d’afavorir la seva inserció en la societat.

Pretenem que tots els nostres alumnes, en acabar els estudis estiguin capacitats per continuar aprenent de forma autònoma, més enllà de l’institut i de les aules.

Respectem els diferents valors culturals, els interessos i les capacitats peculiars de l’alumnat, i tendim al desenvolupem aquestes capacitats fins allà on és possible.

El nostre centre imparteix estudis d’ESO des del curs 1996-97, a més dels estudis de batxillerat que tenen una gran tradició en el nostre institut. Això fa que una gran majoria del nostre alumnat arribi a cursar estudis universitaris o d’escoles superiors. Des del curs 2011-12 s’imparteix la titulació mixta de batxillerat català i francès (Batxibac), que obre les sortides a l’alumnat que el cursa.

L’institut vetlla molt especialment per donar els coneixements que calen per iniciar i continuar amb normalitat els estudis posteriors i facilita a l’alumnat la informació necessària per fer-ne una adequada elecció.

El professorat del centre està organitzat en diverses àrees de coneixement i desenvolupa els plantejaments educatius per mitjà del disseny curricular que és l’especificació ordenada i sistemàtica de tots els continguts de l’ensenyament.

Aquests continguts d’aprenentatge s’organitzen en funció dels objectius que es volen assolir i tenen en compte les capacitats de cadascú per tal de fer-les avançar.

A partir d’aquesta planificació de tipus global, la intervenció del professorat a l’aula resulta decisiva, ja que decideix quin enfocament metodològic o quina activitat és l’adequada per a cada cas i situació determinats.

Considerem que avaluar no ha de ser, exclusivament ni principalment, qualificar el nivell de coneixements concrets que l’alumne o alumna ha aconseguit, sinó analitzar la seva evolució en el camí d’adquisició d’aquests coneixements, alhora que es valora la conveniència o no de seguir una determinada seqüència d’activitats. L’avaluació es basa en la consideració i l’anàlisi de tot un procés d’ensenyament-aprenentatge i en forma part. Així doncs, avaluar serà sospesar aquest procés d’aprenentatge per part de l’alumnat i la intervenció que hi té el professorat. Per tant, a l’avaluació no tenim en compte únicament els coneixements adquirits, sinó també les capacitats reals de cadascú i el seu entorn cultural i de convivència.

El procés educatiu ha d’anar necessàriament acompanyat d’una bona acció tutorial per part de tot el professorat, però centrat en la figura del tutor o tutora, que doni resposta a totes les necessitats pedagògiques i personals que poden aparèixer en cada un dels nivells de l’ensenyament. Institut Montserrat 5 El nombre d’alumnes del centre aquest curs és d’uns 840, 480 dels quals cursen l’ESO i la resta Batxillerat. La seva procedència cultural i social és diversa, reflex de la zona on som, circumstància que resulta molt positiva i enriquidora per a tothom qui treballa a l’institut.

Coordinació amb les escoles de primària
La relació amb les escoles de primària de les quals provenen els nostres alumnes és estreta i intensa. A finals del mes de juny ja coneixem el nostre alumnat a través de la d’informació que les escoles ens han fet arribar en diverses reunions amb tutors. La coordinació contempla, també, el retorn d’aquesta informació, de manera que després de la primera avaluació les escoles reben les dades corresponents a l’adaptació i les característiques dels alumnes que provenen de cadascun d’ells.

A més a més, hi ha diversos grups de treball internivell entre l’educació primària i la secundària, entre els quals cal destacar el de Direccions, el de Coordinació pedagògica i caps d’estudi, el d’Educació especial, el d’Anglès, etc.

Les reunions són periòdiques, i inclouen l’organització d’activitats amb l’alumnat (visites al centre), així com amb les famílies (reunions amb les AMPA).

Institut Montserrat_laboratori

Ús de recursos pedagògics i programes institucionals

Com a complement de l’acció tutorial, el centre participa en diversos programes i institucions:

 • Aules virtuals

  Aules virtuals de l’Institut Montserrat. Plataforma pròpia Moodle de suport a l’aprenentatge amb recursos i activitats de les matèries del centre.

 • Programa PASE

  Prevenció del tabaquisme. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 1r. d’ESO.

 • Programa CANVIS

  Hàbits alimentaris. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Relacions afectives (Educadors de carrer Serveis Socials del districte. 2n. d’ESO.

 • Programa SOBRE CANYES I PETES

  Consum de drogues. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 3r. d’ESO.

 • Primers auxilis i accidents domèstics

  Hospital Plató de Barcelona. 3r. d’ESO.

 • Tallers

  La cruïlla comú. Diversitat Cultural. 4t ESO. QSL Serveis culturals.

 • Educació viària

  Guàrdia Urbana, Mossos d’esquadra i Fundació Guttmann. 4t. d’ESO.

 • Prevenció de drogodependències

  Servei d’Orientació sobre drogues (SOD). Pares, professors i alumnes.

 • Prevenció d’actituds legalment punibles

  Mossos d’esquadra. Ús d’internet, 1r d’ESO; Prevenció de la violència de gènere, 2n d’ESO; Drogaddiccions, 3r d’ESO

 • Foment de la Lectura

  Centre de referència del Pla de Foment de la Lectura del Departament d’Ensenyament.