SECRETARIA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALUMNES NOUS

Per tal d’accedir als diferents estudis que es desenvolupen al nostre centre, l’alumnat ha de sol·licitar plaça per al proper curs mitjançant la corresponent PREINSCRIPCIÓ. El calendari de la preinscripció el determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la corresponent Resolució publicada al DOGC (hi ha un calendari diferenciat per a l’ESO, Batxibac i Batxillerat).

De forma general el procés de preinscripció consta d’una sèrie de fases que cal tenir en compte i que es detallen al calendari de la preinscripció del curs corresponent.

Una vegada l’alumnat ha obtingut plaça, ha de formalitzar la corresponent MATRÍCULA.

El calendari de matriculació oficial per a cada curs escolar l’estableix el  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La documentació i la informació respecte al procés de matriculació al nostre centre la trobareu detallada en les pàgines corresponents a els processos de matrícula de cada nivell a l’inici del període de matrícula.

A continuació es detalla el calendari i la documentació relacionada amb les preinscripcions i matrícula:

Preinscripció i Matrícula Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Preinscripció i Matrícula Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16.

Calendari de Preinscripció dels ensenyaments obligatoris 2018-2019

De divendres 13 al dimarts 24 d’abril, ambdós inclosos.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: Omple les dades digitalment i imprimeix la sol·licitud a edubcn.cat. Cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

PREINSCRIPCIÓ EN PAPER: Descarregar la sol·licitud al web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat

Calendari de Matrícula de 1r ESO 2018-2019: 21 al 27 de juny

Calendari de Matrícula de 2n, 3r i 4t ESO: 25 al 29 de juny

Calendari de Matrícula extraordinària de l’ESO: 5 al 7 de setembre

Documentació preinscripció eso 2018-2019

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

a) Criteri específic:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • cap, si es tracta del mateix centre,
 • si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037)

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documents:

 • acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

4. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

 1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
 1. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documents

 • informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d’admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.
 1. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzatsal centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documents

 • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Preinscripció Doble titulació de batxillerat i baccalauréat (BATXIBAC)

Preinscripció Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Per a l’accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d’una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l’admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s’hagi acabat.

Si l’alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d’Ensenyament el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l’ESO.

Calendari Procés de Preinscripció i Matrícula BATXIBAC 2018-2019

 • Publicació al web del Departament d’Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 20 d’abril de 2018.
 • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 27 d’abril de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 2 al 4 de maig de 2018.
 • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos: 14 de maig de 2018.

Tota la informació i la sol·licitud corresponent estarà disponible al web Estudiar a Catalunya.

El procés de preinscripció i matrícula de BATXIBAC pel curs 2018-2019 encara no s’ha iniciat.

 

Preinscripció Batxillerat (BATX)

Preinscripció Batxillerat (BATX)

Els ensenyaments de batxillerat convencionalment es cursen entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat (sempre que s’hagi obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)).

Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció, i la documentació necessària corresponent.

Els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria al centre i volen continuar els seus estudis de batxillerat al mateix centre, no cal que presentin la preinscripció. El centre determinarà com s’ha de fer constar aquest fet a fi de determinar la reserva de places necessàries per a l’alumnat propi.

Al nostre centre s’ofereixen dos modalitat de Batxillerat; en règim diürn.

 1. La modalitat de Ciències i Tecnologia,
 2. i la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

El procés de preinscripció i matrícula de BATXILLERAT pel curs 2018-2019 encara no s’ha iniciat.

+ informació

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el procés de preinscripció i/o matrícula us podeu consultar la pàgina web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ o la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona www.educabcn.cat