SECRETARIA

Certificats

Certificat de Català – C1

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres per a l’expedició del corresponent certificat.

Taula d’equivalències del nivell de suficiència de català (C1)

TítolRequisits per poder acreditar el nivell
(En cadascun dels apartats s’han d’acomplir tots els requisits)
Títol de graduació en educació secundària (ESO)1. Haver cursat almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO a Catalunya
2. Haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. S’aplica als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (LOGSE)1. Haver cursat tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat a Catalunya.
2. Haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (BUP)1. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya.
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
3. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.)
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.

Resum de les ordres VCP/491/2009 (DOGC 5511) i VCP/233/2010 (DOGC 5610)

Per tal de sol·licitar un certificat de reconeixement d’equivalència cal aportar original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i  la següent documentació: (són els recorreguts més habituals, per altres titulacions i/o estudis, cal adreçar-se a la normativa)

  • amb EGB cursat (nivell B2): Llibre d’EGB o certificat d’escolarització amb qualificacions.
  • amb BUP cursat (nivell C1): Llibre d’EGB i Llibre de BUP o certificat d’escolarització amb qualificacions.
  • amb EGB i ESO cursats (nivell B2 o C1): Llibre d’EGB i Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions.
  • amb ESO cursat (nivell B2 o C1): Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions.
  • amb Batxillerat cursat (nivell C1): Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions i Llibre de Batxillerat o certificat d’escolarització amb qualificacions.

En cas de no disposar del llibre d’escolaritat, la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va estudiar per sol·licitar un certificat equivalent normalitzat.

En tots els casos s’han d’acreditar els cursos d’educació primària realitzats a Catalunya, on consti que s’ha estudiat en català i s’ha superat l’assignatura de Llengua Catalana, juntament amb la documentació dels ensenyaments secundaris que correspongui.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 15 dies.

Sol·licitud certificat equivalència nivell català B2/C1.pdf

+ informació

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Política Lingüística:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala

 

Certificats acadèmics

Per sol·licitar-los, cal adreçar-se a la secretaria, amb el DNI original.

Certificats de qualificacions: La secretaria del centre emetrà el certificat en un període de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, de certificats de batxillerats antics i dels que impliquin una traducció del català al castellà, en què el termini serà de 15 dies.

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de certificats acadèmics(pdf)

Descarregueu-vos l’autorització de sol·licitud i/o lliurament de documents i certificats(pdf)