OFERTA EDUCATIVA – ESO

Projecte curricular

Institut Montserrat_Robotica

En aquesta etapa volem que el nostre alumnat aprengui els coneixements i adquireixi les competències necessàries i bàsiques per a tot tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada li volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material…
Creiem en la diversitat d’alumnes, en el tractament personalitzat, i en l’atenció a aquells que tenen més dificultats (a la pròpia aula, en grup petit, o atesos per personal específic a la USEE), com a aquells que poden fer una mica més que els seus companys, mitjançant l’aprenentatge en anglès o francès, o plans específics, amb activitats d’ampliació a la mateixa aula o fora d’ella. El currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat

L’educació secundària obligatòria consta de dos cicles acadèmics:

 • Primer cicle: de 12 a 14 anys
 • Segon cicle: de 14 a 16 anys

En aquesta etapa volem que els nostres alumnes aprenguin els coneixements i adquireixin els hàbits necessaris i bàsics per a tot tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada els volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material…

El currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat en:

 • Matèries comunes: català, castellà, matemàtiques, llengua estrangera, ciències socials, ciències de la naturalesa, etc. Aquestes matèries són cursades per tots els alumnes.
 • Matèries optatives: les cursa l’alumnat en funció dels seus intereses i aptituds; és en aquestes franges que s’hi troba la segona llengua estrangera. En el cas de 4t curs es tracta de matèries optatives específiques, i cal triar-les
  d’entre una llista tancada
 • Tutoria: una hora setmanal.
Distribució d’hores setmanals/matèriaPrimerSegonTercerQuart
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Matemàtiques3444
Socials3333
Biologia i Geologia32
Física i Química32
TecnologiaProjectes (2h)22
Anglès/Francès3433
Ed. Física21 + Projectes (1h)22
Ed. Visual i Plàstica2Projectes (2h)
Música22
Religió/ValorsProjectes (1h)Projectes (1h)11
Optativa / Específica1* 2*2*9**
Tutoria1111
Treball de SíntesiIntensiu d’una setmanaIntensiu d’una setmana Intensiu d’una setmana
Projectes (Treball Globalitzat)44
Pojecte d’investigació1
TOTAL30303030

* Entre les matèries optatives del curs 2019-20 hem tingut les següents:

Per a 1r ESO:

Agenda 21

Dinamització esportiva

2a llengua estrangera (francès o italià)

Per a 2n ESO:

Agenda 21

Conjunt instrumental

2a llengua estrangera (francès o italià)

Per a 3r ESO:

Emprenedoria

Cultura clàssica

2a llengua estrangera (francès o italià)

Per a 4t d’ESO:

**Per les optatives de 4t d’ESO l’alumne/a tria entre un d’entre aquests quatre itineraris:

 1. Física i Química + Biologia
 2. Física i Química + Tecnologia
 3. Llatí + Economia
 4. Llatí + Filosofia

Aquest itinerari es completa amb una 3a matèria optativa, a triar entre les següents:

 1. Música
 2. Informàtica
 3. Educació visual i plàstica
 4. 2a llengua estrangera (francès o italià)