Preinscripció del curs 2016-2017

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • Batxillerat

  REUNIÓ INFORMATIVA BATXILLERAT
  Dimecres 4/5/16 a les 18.30h

  PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT
  Del 18 al 25 de maig

 • BATXIBAC

  REUNIÓ INFORMATIVA BATXIBAC
  Dimecres 20/4/16 a les 18.30h

  PROVA DE NIVELL PER ACCEDIR AL BATXIBAC
  Dimecres 27/4/16 a les 16h

  PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC
  Del 4 al 6 de maig

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 • Criteris generals

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 puntos.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opción):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 • Criteris complementaris

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 • Criteris específics de prioritat

  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució (No a l’Inst Montserrat) tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Per a la resta d’ensenyaments postobligatoris

Per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

HORARI PREINSCRIPCIONS

DEL18 AL 25 DE MAIG

 • De dilluns a dijous

  • Matins: de 09,30 a 12,30 h.
  • Tardes: de 14,00 a 16,00 h.
 • Divendres

  • De 09,30 a 14,00 h.