SECRETARIA

Baixes acadèmiques i trasllats de matrícula

Baixes acadèmiques

  • ESO:
  1. Alumnes que volen abandonar els seus estudis (l’alumne/a ha de tenir 16 anys). Només podran demanar la seva baixa acadèmica els pares/tutors de l’alumnat d’ESO una vegada l’alumne hagi complert els 16 anys, moment en què es considera que l’alumne ha complert la seva escolaritat obligatòria.
  2. Alumnes que canviïn de centre però que continuaran els estudis d’ESO. Caldrà demanar la baixa acadèmica de l’alumnat que es matriculi en un altre centre. Es considerarà que s’ha sol·licitat d’ofici la baixa de l’alumnat quan el centre de destí faci la demanda oficial de l’historial acadèmic i l’informe individual per trasllat de l’alumne/a.

Descarregueu-vos l’ imprès de sol·licitud de baixa acadèmica (menors d’edat)(pdf)

  • BATXILLERAT

Els alumnes de batxillerat o els seus tutors, si son menors d’edat, poden tramitar la la baixa del centre fins el dia 30 d’abril sense efectes acadèmics.

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de sol·licitud de baixa acadèmica batxillerat(pdf)

 

Trasllats de matrícula

Trasllat a un altre centre: es pot sol·licitar indicant en el full el nom i la població del centre on es matriculà l’alumne/a. El procés administratiu del trasllat de l’expedient es fa directament entre els centres educatius. També es considerà que s’ha sol·licitat la baixa acadèmica d’un alumne quan per part del centre on s’ha matriculat l’alumne es realitzi la sol·licitud de historial acadèmic de l’alumne, tal i com es preveu legalment (baixa d’ofici).

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de baixa de matrícula per trasllat a un altre centre (alumnes de batxillerat)(pdf)