SECRETARIA

Certificats

Certificat de Català

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres per a l’expedició del corresponent certificat.

Taula d’equivalències del nivell de suficiència de català (nivell C o nivell C1 del marc europeu)

TítolRequisits per poder acreditar el nivell
(En cadascun dels apartats s’han d’acomplir tots els requisits)
Títol de graduació en educació secundària (ESO)1. Haver cursat almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO a Catalunya
2. Haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. S’aplica als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (LOGSE)1. Haver cursat tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat a Catalunya.
2. Haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (BUP)1. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya.
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
3. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.)
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.

Resum de les ordres VCP/491/2009 (DOGC 5511) i VCP/233/2010 (DOGC 5610)

Per tal de sol·licitar un certificat de reconeixement d’equivalència cal aportar el Document Nacional d’Identitat del sol·licitant i  la següent documentació: (són els recorreguts més habituals, per altres titulacions i/o estudis, cal adreçar-se a la normativa)

  • amb EGB (nivell B2): Llibre d’EGB
  • amb BUP (nivell C1): Llibre d’EGB i Llibre de BUP
  • amb EGB i ESO (nivell B2 o C1): Llibre d’EGB i Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions
  • amb ESO (nivell B2 o C1): Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions
  • amb Batxillerat (nivell C1): Llibre d’ESO o certificat d’escolarització amb qualificacions i Llibre de Batxillerat o certificat d’escolarització amb qualificacions

En cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o, en el seu defecte, el certificat equivalent normalitzat.

En tots els casos s’han d’acreditar els cursos d’educació primària realitzats a Catalunya, on consti que s’ha estudiat i superat l’assignatura de Llengua Catalana, juntament amb la documentació d’ensenyaments secundaris que corresponguin.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 5 dies després d’haver-lo sol·licitat, excepte en els períodes de preinscripció o matrícula que el termini serà màxim de 15 dies.

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud del certificat d’equivalència de nivell B2/C1 de català(pdf)

+ informació

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Política Lingüística:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala


Certificat acadèmic

Adreçat als alumnes que estudien o han estudiat al nostre centre o centres acreditats (BUP).

L’alumnat interessat ha de passar per la secretaria personalment, amb el seu DNI original, per sol·licitar un certificat acadèmic.

Els certificats acadèmics més habituals són:

  • Certificat justificatiu de matrícula
  • Certificats de qualificacions

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 5 dies després d’haver-lo sol·licitat, excepte els certificats de batxillerat antic i/o els que impliquen una traducció del català al castellà, en el que el termini serà màxim de 10 dies.

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de certificats acadèmics(pdf)

Descarregueu-vos l’autorització de sol·licitud i/o lliurament de documents i certificats(pdf)