SECRETARIA

Certificats

Certificat de Català – C1

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres per a l’expedició del corresponent certificat.

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

Taula d’equivalències del nivell de suficiència de català:

NIVELL B2 Cal haver estudiat i superat a Catalunya Documents que cal presentar
EGB / FP1 Totalitat de l’EGB.

Totalitat de l’EGB i FP1.

Original i fotocòpia DNI.

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu.

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu.

ESO Totalitat de l’ ESO. Original i fotocòpia DNI.

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i el de Secundària.

NIVELL C1 Cal haver estudiat i superat a Catalunya Documents que cal presentar
BUP Totalitat l’EGB i BUP. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu.

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu.

FP2 Totalitat l’EGB, FP1 i FP2.

Nota: Els cicles FP1 i FP2 són diferents dels cicles formatius actuals, tant LOGSE com LOE. Aquests últims no serveixen per fer el tràmit per aquesta via.

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu.

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu.

BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària.

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat.

ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO. Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i el de Secundària.

Titulació:Requisits per poder acreditar el nivell:
(En cadascun dels apartats s’han d’acomplir tots els requisits)
Títol de graduació en educació secundària (ESO)1. Haver cursat almenys tres cursos qualsevol de primària i tota l’ESO a Catalunya
2. Haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. S’aplica als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
Títol de batxillerat (LOGSE)1. Haver cursat tres cursos qualsevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat a Catalunya.
2. Haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
Títol de batxillerat (BUP)1. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya.
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
3. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.)

Resum de les ordres VCP/491/2009 (DOGC 5511) i VCP/233/2010 (DOGC 5610)

Per tal de sol·licitar el certificat (C1) de reconeixement d’equivalència de català, cal enviar escanejada a l’adreça de correu electrònic secretaria@institutmontserrat.cat, la següent documentació:

  • Imprés de sol·licitud certificat equivalència nivell català B2/C1.pdf, emplenat i signat.
  • DNI, NIE o passaport de l’interessat.
  • Totes les planes del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària. (o EGB i BUP si és el cas)
  • En cas de no disposar del llibre d’escolaritat, certificat acreditatiu expedit pel centre on heu estudiat la Primària, la Secundària, FP1, FP2 o B.U.P. que acrediti que la totalitat dels estudis s’ha fet en català i s’ha superat l’assignatura de Llengua Catalana i amb la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels cursos.”

Termini de lliurament del certificat:

  • La secretaria del centre emetrà el certificat en un període aproximat de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 15 dies.
  • Per últim, mitjançant la pàgina web de l’institut, haureu de demanar cita prèvia per 10 dies més tard de la data del correu electrònic que heu enviat amb la documentació.
  • El dia de la recollida haureu d’ensenyar a secretaria la documentació original.

Validesa: El certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.

Aquí podeu consultar la normativa de la Generalitat de Catalunya,i la web d’ Equivalències i acreditació de coneixements de català

Certificats acadèmics

Per tal de sol·licitar-los, cal que envieu escanejada a l’adreça de correu electrònic secretaria@institutmontserrat.cat, la següent documentació:

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 15 dies.

Per últim, mitjançant la pàgina web de l’institut, haureu de demanar cita prèvia per 10 dies més tard de la data del correu electrònic que heu enviat amb la documentació.

El dia de recollida portareu el DNI original i/o l’autorització si escau.

Descarregueu-vos l’autorització de sol·licitud i/o lliurament de documents i certificats(pdf)