SECRETARIA

Certificats

Certificat de Català – C1

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres per a l’expedició del corresponent certificat.

Taula d’equivalències del nivell de suficiència de català (C1)

TítolRequisits per poder acreditar el nivell
(En cadascun dels apartats s’han d’acomplir tots els requisits)
Títol de graduació en educació secundària (ESO)1. Haver cursat almenys tres cursos qualsevol de primària i tota l’ESO a Catalunya
2. Haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. S’aplica als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (LOGSE)1. Haver cursat tres cursos qualsevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat a Catalunya.
2. Haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
3. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.
Títol de batxillerat (BUP)1. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya.
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
3. Haver cursat tota l’EGB i el BUP a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.)
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic.

Resum de les ordres VCP/491/2009 (DOGC 5511) i VCP/233/2010 (DOGC 5610)

Per tal de sol·licitar el certificat (C1) de reconeixement d’equivalència de català, cal enviar escanejada a l’adreça de correu electrònic secretaria@institutmontserrat.cat, la següent documentació:

  • Full de sol·licitud emplenat i signat.
  • DNI, NIE o passaport de l’interessat.
  • Totes les planes del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària. (o EGB i BUP si és el cas)
  • En cas de no disposar del llibre d’escolaritat, certificat expedit pel centre on heu estudiat la Primària i la Secundària que acrediti que la totalitat dels estudis s’ha fet en català i s’ha superat l’assignatura de Llengua Catalana.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 15 dies.

Per últim, mitjançant la pàgina web de l’institut, haureu de demanar cita prèvia per 10 dies més tard de la data del correu electrònic que heu enviat amb la documentació.

El dia de la recollida haureu d’ensenyar a secretaria la documentació original.

Sol·licitud certificat equivalència nivell català B2/C1.pdf

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Política Lingüística:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala

 

Certificats acadèmics

Per tal de sol·licitar-los, cal que envieu escanejada a l’adreça de correu electrònic secretaria@institutmontserrat.cat, la següent documentació:

  • Full de sol·licitud emplenat i signat.
  • DNI de l’interessat.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 10 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 15 dies.

Per últim, mitjançant la pàgina web de l’institut, haureu de demanar cita prèvia per 10 dies més tard de la data del correu electrònic que heu enviat amb la documentació.

El dia de recollida portareu el DNI original i/o l’autorització si escau.

Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de certificats acadèmics(pdf)

Descarregueu-vos l’autorització de sol·licitud i/o lliurament de documents i certificats(pdf)