OFERTA EDUCATIVA – ESO

Projecte curricular

Institut Montserrat_Robotica

En aquesta etapa volem que el nostre alumnat aprengui els coneixements i adquireixi les competències necessàries i bàsiques per a tot tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada li volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material…
Creiem en la diversitat d’alumnes, en el tractament personalitzat, i en l’atenció a aquells que tenen més dificultats (a la pròpia aula, en grup petit, o atesos per personal específic a la USEE), com a aquells que poden fer una mica més que els seus companys, mitjançant l’aprenentatge en anglès o francès, o plans específics, amb activitats d’ampliació a la mateixa aula o fora d’ella. El currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat

L’educació secundària obligatòria consta de dos cicles acadèmics:

  • Primer cicle: de 12 a 14 anys
  • Segon cicle: de 14 a 16 anys

En aquesta etapa volem que els nostres alumnes aprenguin els coneixements i adquireixin els hàbits necessaris i bàsics per a tot tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada els volem transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material…

El currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat en:

  • Matèries comunes: català, castellà, matemàtiques, llengua estrangera, ciències socials, ciències de la naturalesa, etc. Aquestes matèries són cursades per tots els alumnes.
  • Matèries optatives: les cursa l’alumnat en funció dels seus intereses i aptituds; és en aquestes franges que s’hi troba la segona llengua estrangera. En el cas de 4t curs es tracta de matèries optatives específiques, i cal triar-les
    d’entre una llista tancada
  • Tutoria: una hora setmanal.
Distribució d’hores setmanals/matèriaPrimerSegonTercerQuart
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Matemàtiques3(+1**)43(+1**)4
Socials3333
Experimentals332+2*
Tecnologia222
Anglès/Francès3333
Ed. Física2322
Ed. Visual i Plàstica(1**)31
Música22
Ciutadania/Ètica11
Religió/Alternativa** 2111
Optatives2***1***1***9***
Tutoria1111
Treball de Síntesi***** ***** *****
Pojecte d’investigació*****
TOTAL30303030

* A tercer d’ESO, les 4 hores de la matèria consisteixen en 2 de física i química i 2 de biologia i geologia.

** L’alternativa a la religió a 1r d’ESO consisteix en matemàtiques i dibuix, a 2n en segona llengua estrangera o bé aprofundiment de ciències i música, i a 3r en matemàtiques. A 4t d’ESO amb matèries optatives lligades amb el projecte d’investigació.

*** Vegeu el quadre de matèries optatives més endavant

**** Al curs 17-18, cada alumne ha hagut de triar tres matèries de la següent llista: segona llengua estrangera (francès o italià), física i química, biologia i geologia, educació visual i plàstica, música, llatí, tecnologia i informàtica. Aquest proper curs incorporem economia.

***** El treball de síntesi i el projecte d’investigació es fan en modalitat intensiva durant una setmana.

El Català, el Castellà i les Matemàtiques, a quart d’ESO,  tenen un grup reduït de diversitat. De primer a tercer hi ha grups flexibles de 20 alumnes.