OFERTA EDUCATIVA – BATXILLETAT

Treball de Recerca

Tot l’alumnat ha de realitzar un Treball de recerca, dirigit per un professor o professora. La seva finalitat és que l’alumnat apliqui els coneixements adquirits, demostri l’assoliment dels objectius generals de l’etapa, faci transferències de coneixements, posi en pràctica les seves capacitats d’investigació i es prepari per a futurs treballs similars.
El treball s’inicia a 1r de Batxillerat amb l’elecció del tema. En funció d’aquest, a l’alumnat se li assigna una persona que li tutoritzarà el treball (pertanyent al seminari corresponent al camp d’investigació escollit), que s’encarregarà d’orientar- lo i fer-li un seguiment del treball. S’acaba a 2n de Batxillerat.

L’elaboració d’aquest treball consta bàsicament de tres grans fases:

 • Primera fase : plantejament.
  • Alumnes i tutors es reuniran com a mínim dues vegades:
   • A la primera es revisarà el títol, es determinaran les fonts d’informació, es concretarà un pla de treball i s’elaborarà un índex provisional.
   • A la segona el tutor farà una revisió del desenvolupament del pla de treball, es revisaran les fonts d’informació i si cal es reformularan les hipòtesis.
 • Segona fase : elaboració.
  • El tutor revisarà els primers redactats i es proposarà el tancament de la recerca.
 • Tercera fase: redacció.
  • En aquesta fase es tancarà la recerca i es faran les revisions del text i de la redacció completa.

Presentació

El treball redactat es lliurarà al tutor del treball de recerca i es qualificarà després d’una exposició oral davant de dos professors, un dels quals és el mateix tutor.

Premis i distincions
Els treballs efectuats pel nostre alumnat acostumen a ser d’una qualitat molt bona, per la qual cosa tenim un tradició molt llarga de premis que inclou alguns dels més prestigiosos: premis Recerca Jove (antic CIRIT) de la Generalitat, de la UPC, Ramon Llull, Baldiri i Reixach, ESOF (Investiga la investigació)..