OFERTA EDUCATIVA – ESO

Organització

 • Agrupament de l’alumnat

  Per fer els grups de 1r d’ESO es tenen en compte raons pedagògiques, i especialment els suggeriments dels tutors i tutores de 6è de primària.
  A partir de 2n d’ESO s’intenta mantenir el grup classe, únicament es canvia si hi ha raons pedagògiques que ho justifiquin.
  A tota l’ESO es contemplen grups més petits que el grup classe en algunes matèries, tant per a un aprenentatge més personalitzat d’aquell alumnat que ho requereix com per tal de poder treballar millor els continguts de diferents àrees (ciències, tecnologia, llengües estrangeres). Igualment, les matèries optatives també gaudeixen d’unes ràtios més petites.
  El curs 2021-2022 tenim 4 grups a cada nivell d’ESO. A Batxillerat, 5 grups per nivell.

 • Tutories

  La persona encarregada de la tutoria controla el desenvolupament acadèmic de l’alumnat. La seva actitud davant l’aprenentatge i el seu comportament en la relació social amb els companys de l’aula i del centre són també motiu d’atenció i seguiment.

 • Estratègies de resolució de conflictes

  Des de les tutories o l’equip directiu es dialoga amb les persones que han intervingut en el conflicte per tal d’intentar clarificar els fets que s’han produït i resoldre’l de forma positiva i educadora.
  Es comunica al tutor o a la tutora de l’alumnat que hi ha intervingut i també a les seves famílies i, quan es considera necessari, es demana la col·laboració de la comissió de convivència del consell escolar i també de professionals que ens puguin orientar per tal de prendre la millor decisió possible.

 • Avaluació

  L’educació i la formació dels nois i les noies són un procés permanent. L’avaluació es planteja, doncs, com un procés continu d’anàlisi i valoració de les activitats i dels resultats que aconsegueix cadascú.
  Al llarg del curs es realitzen tres sessions d’avaluació i es fa, a més, una sessió de preavaluació durant l’octubre. L’avaluació final es realitza en diverses etapes: a final de curs, al juny, i al setembre, amb tot l’equip docent i els responsables de l’elaboració i seguiment del pla d’acció tutorial.
  En el cas de 4t d’ESO, un cop acabat el procés d’avaluació final, l’alumnat rebrà, per escrit, les orientacions que el seu equip docent consideri necessàries per als seus estudis posteriors.
  Un cop superat el 2n de Batxillerat, el nostre alumnat fa, en la seva pràctica totalitat, les proves de Selectivitat. De manera habitual tenim alumnes que deben reconeixements, com ara Premis Extraordinaris de Batxillerat i distincions de Selectivitat (notes majors de 9 en la fase general d’aquestes proves, el curs passat en vam tenir dues).