OFERTA EDUCATIVA – BATXIBAC

Què és el Batxibac?

El Batxibac consisteix en un currículum mixt que possibilita l’alumnat que el cursa obtenir, a tots els efectes, la doble titulació de batxillerat català i baccalauréat francès. El currículum mixt està integrat pels continguts propis del batxillerat i pels continguts essencials per al coneixement de la llengua i la literatura francesa, a més de la realitat històrica, social, cultural i política de França.
El desenvolupament del Batxibac és conseqüència dels acords presos pels governs d’Espanya i França en matèria educativa.

Objectius

  • Validar els estudis de formació multicultural i multilingüe.
  • Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
  • Facilitar la inserció professional i la mobilitat dins del món del treball, tot donant a l’alumnat que l’ha cursat el plus de coneixement d’una llengua i cultura que ens són molt properes.

Per què a l’Institut Montserrat?

Fa molts anys que l’Institut Montserrat té en l’aprenentatge de les llengües estrangeres un dels eixos que vertebren el projecte educatiu, tant a l’ESO com al Batxillerat. Estem convençuts que, en el món on vivim, la mobilitat i la relació amb altres països i cultures seran molt importants per als nostres alumnes quan s’incorporin al món educatiu superior, laboral, cultural o turístic. En aquest sentit, una cultura prestigiosa i propera com la francesa és una eina clau en la formació dels estudiants.
Per això vam considerar necessari que l’Institut participés de bon principi en aquest projecte, i hem esdevingut el primer centre en cursar-lo a la ciutat de Barcelona, des de l’any 2011, amb uns resultats excel·lents de les promocions que han obtingut la doble titulació des de llavors.

Matèries de batxilleratHores
1r
Hores
2n
Impartida en francès
Llengua catalana i literatura22
Llengua castellana i literatura22
Llengua estrangera: francès333 + 3
Educació física2
Filosofia i ciutadania2
Història de la filosofia3
Història33
Tutoria111 + 1
Matèria de modalitat 14
Matèria de modalitat 24
Matèria de modalitat 34
Matèria de modalitat 44
Matèria de modalitat 54
Matèria de modalitat 64
Optativa 1: Sciences sociales (complements curriculars d’història de França)222 + 2
Optativa 2: Littérature française (complements curriculars de literatura)222 + 2
Treball de recerca22
Altres*2mín. 2
TOTAL HORES EN FRANCÈSmín. 23

* Aquestes activitats poden consistir en estades en centres educatius francesos, estades en empreses, en ONG’s, classes de teatre, viatges, etc.

Titulació

Per obtenir la doble titulació els alumnes hauran de:

  • Superar totes les matèries de batxillerat.
  • Haver acreditat les hores de formació en francès i els complements curriculars establerts.
  • Superar la prova externa que tindrà lloc a finals del 2n curs sobre continguts de les matèries específiques: llengua i literatura francesa (oral i escrita), i història d’Espanya i França (escrita).

Avaluació i accés a la Universitat

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades + 10% del treball de recerca.

La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre la nota de batxillerat (que val un 70%) i la qualificació global de la prova externa (amb un 30%). La nota d’aquesta prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques del bac. Per superar-la, cal tenir un 5 de mitjana i una nota mínima de 5 en la prova de llengua i literatura francesa.

Per tant, l’alumne tindrà dues notes per accedir a la Universitat: la nota d’expedient (sistema educatiu català) i la nota baccalauréat (sistema educatiu francès) i podrà utilitzar la que li sigui més avantatjosa en qualsevol dels dos països.