EL NOSTRE INSTITUT

Organigrama

Equip Directiu

És responsable directament de la gestió global de l’institut. Actualment el formen:

Núria Garcia

Directora

Jordi Martínez

Cap d’estudis

Isabel Valderrábano

Cap d’estudis

Noemí Peidro

Coordinadora pedagògica

Rafael Bocanegra

Secretari

Consell Escolar

És l’òrgan legal de participació de tots els estaments (professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i serveis i personal de la corporació local) en la gestió general del centre.

Claustre

És l’òrgan col·legiat, format per tot el professorat adscrit a l’Institut.

Departaments i Seminaris

Són els agrupaments del professorat segons les seves respectives especialitats docents. Els departaments i seminaris s’agrupen en àrees, que són àmbits de planificació pedagògica superior.

Comissió Pedagògica

És l’agrupament dels caps de departament i seminaris i dels coordinadors.

Tutories

Presideixen l’equip docent quan actua en funcions de junta d’avaluació del seu grup- classe i en coordinen l’acció tutorial. És la persona més indicada per mantenir una relació continuada amb les famílies. Si voleu conèixer els noms dels tutors/es dels grups aneu a OFERTA EDUCATIVA-ESO o BATXILLERAT-Tutories

Equip docent

Està format pel professorat que té al seu càrrec un mateix grup-classe al llarg d’un curs. Es reuneix periòdicament per fer el seguiment del procés d’aprenentatge.

Delegats d’alumnes

Hi ha un delegat o delegada i un sotsdelegat o sotsdelegada per cada grup. Els delegats són els representants del grup en el consell de delegats.

Consell de delegats i delegades

Està formada pels representants de l’alumnat escollits per cadascun dels grups.

Administració i Serveis

El personal d’administració i serveis està encarregat de la secretaria, la consergeria i la neteja de l’Institut.