SECRETARIA

Tràmits acadèmics

Tramitació de títols

Un cop finalitzat un pla d’estudis, s’ha d’expedir el corresponent títol acadèmic.

En el cas de l’ESO, el centre tramitarà de forma automàtica (d’ofici) el títol, ja que aquest està exempt de taxes.

Pel que fa al BATXILLERAT, un cop finalitzat el segon, l’alumne/a haurà de sol·licitar-ne l’expedició. La tramitació de la sol·licitud requereix prèviament el pagament de la taxa del títol sol·licitat.

Podeu consultar es tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

En el cas que es vulgui gaudir de la reducció de taxa per pertànyer a família nombrosa i/o monoparental, caldrà acreditar-ho documentalment aportant fotocòpia del carnet vigent.

Informació sobre l’expedició del títol de Batxillerat (ALUMNES DEL CENTRE)

Per a sol·licitar el títol de batxillerat, us haureu d’adreçar a la Secretaria del centre, amb els originals del vostre DNI i el carnet de família nombrosa i/o monoparental, si en disposeu.

A la secretaria us faran el lliurament de l’imprès de sol·licitud i l’imprès de pagament de la taxa corresponent.

Posteriorment s’haurà de retornar a la secretaria del centre per tal de sol·licitar el títol amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o document acreditatiu
  • Full de sol·licitud, degudament emplenat i signat
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental si s’escau
  • Dues Fotocòpies de l’imprès de pagament de la taxa corresponent, i resguard acreditatiu del pagament al servicaixa o del portal de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html.

A la secretaria us faran el lliurament d’un resguard conforme heu demanat el títol.

Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al centre. Quan el títol arribi, el centre us trametrà una comunicació perquè el vingueu a buscar.

Us recordem que el resguard del títol us el demanaran per tal de matricular-vos dels estudis posteriors (universitaris o cicles formatius de grau superior)

Lliurament de títols

El centre notificarà, per escrit, a la persona interessada que pot passar a recollir el títol personalment o bé mitjançant una tercera persona degudament autoritzada.

Descarregueu-vos l’autorització per al lliurament d’un títol(pdf)