SECRETARIA

Tràmits acadèmics

Tramitació de títols

Un cop finalitzat un pla d’estudis, s’ha d’expedir el corresponent títol acadèmic.

En el cas de l’ESO, el centre tramitarà de forma automàtica (d’ofici) el títol, ja que aquest està exempt de taxes.

Pel que fa al BATXILLERAT, un cop finalitzat el segon, l’alumne/a haurà de sol·licitar-ne l’expedició. La tramitació de la sol·licitud requereix prèviament el pagament de la taxa del títol sol·licitat.

Podeu consultar les tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

En el cas que es vulgui gaudir de la reducció de taxa per pertànyer a família nombrosa i/o monoparental, caldrà acreditar-ho documentalment aportant fotocòpia del carnet vigent.