SECRETARIA

Tràmits acadèmics

Tramitació de títols

Un cop finalitzat un pla d’estudis, s’ha d’expedir el corresponent títol acadèmic.

El títol d’ESO està exempt de taxes i el centre el tramitarà d’ofici en acabar el 4t curs.

Un cop finalitzat el BATXILLERAT, l’alumne/a haurà de sol·licitar l’expedició del títol. La tramitació de la sol·licitud requereix prèviament el pagament de la taxa del títol sol·licitat.

Podeu consultar les tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

En cas de voler gaudir de la reducció de taxa per pertànyer a família nombrosa i/o monoparental, caldrà acreditar-ho mitjançant la fotocòpia i l’original del carnet corresponent.