SECRETARIA

Preinscripció i Matrícula

MATRÍCULA D’ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ FORA DE TERMINI

En cas de noves inscripcions fora de termini, cal sol·licitar la documentació a emplenar a la secretaria del centre i presentar-la adjunta a la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (obligatori majors de 14 anys) i dels seus pares o tutors. NIE o passaport en cas d’estrangers.
 • Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement (estrangers)
 • Carnet de vacunacions (només alumnes d’ESO)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.
 • Resguard de pagament de l’assegurança escolar, quota de centre i les activitats (descarregar preus matrícula 2017-2018.pdf)
 • Una fotografia de mida carnet de l’alumne/a actual i en color
 • Qualificacions del curs anterior o comprovant d’haver demanat la convalidació (alumnes de batxillerat estrangers)

Impresos lliurats pel centre que caldrà emplenar i lliurar al centre:

 • Full de dades de l’alumne/a per a la matrícula del curs acadèmic
 • Carta de compromís educatiu referida a l’alumne/a
 • Full d’al·lèrgies
 • Autorització de drets d’imatge i protecció de dades
 • Acceptació de les normes de convivència del centre
 • Autorització paterna d’activitats complementaries
 • Imprès de domiciliació bancària