SECRETARIA

Preinscripció i Matrícula

MATRÍCULA D’ALUMNES DE NOVA INCORPORACIÓ FORA DE TERMINI

En cas de noves inscripcions fora de termini, cal sol·licitar la documentació a la secretaria del centre i presentar-la juntament amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne/a (obligatori majors de 14 anys) i del pare/mare o tutor/a.
 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement per als alumnes estrangers.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions (només alumnes d’ESO)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.
 • Resguard del pagament de l’AEO, la quota de centre i les activitats (descarregar preus matrícula 2020-2021.pdf), on consti el nom de l’alumne/a.
 • Una fotografia de l’alumne/a, mida carnet, actual i en color.
 • Qualificacions finals de l’últim curs realitzat. (Els alumnes de batxillerat amb estudis a un altre país han de portar el comprovant d’haver sol·licitat la convalidació.)

Impresos lliurats pel centre que caldrà emplenar i lliurar al centre:

 • Full de dades de l’alumne/a per a la matrícula del curs acadèmic.
 • Carta de compromís educatiu de l’alumne/a.
 • Full de recollidad d’informació per als alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex.
 • Autorització per a l’administració de Paracetamol.
 • Autorització d’us d’imatges i protecció de dades.
 • Acceptació de les normes de convivència del centre.
 • Autorització del pare/mare o tutor/a per activitats complementaries.
 • Imprès de domiciliació bancària.
 • En cas de 4t d’ESO, full de tria de matèries optatives específiques.