SECRETARIA

Beques i ajuts

L’administració estableix una sèrie d’ajuts a l’estudi per als alumnes tant d’ESO com de Batxillerat que acompleixen algunes condicions econòmiques i/o acadèmiques. Les principals són les següents:

Beques menjador escolar

Beques i ajuts individuals de menjador Curs 2018-2019

 • Alumnat destinatari: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
 • Termini de sol·licitud, calendari i tramesa:

Calendari

 • Publicació Convocatòria DOGC :                          13/06/2018
 • Termini presentació sol·licituds 1r període:         del 13 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos
 • Termini presentació sol·licituds 2n període:        del 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Primera llista d’admesos:                                     previst per primera quinzena de setembre
 • Segona llista d’admesos:                                     previst per primera quinzena d’octubre
 • Resolució definitiva adjudicació :                        previst per a finals d’octubre

S’establirà un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació (veure full informatiu del Consorci d’Educació de Barcelona)

Com tramitar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat pel curs 2018-2019, mitjançant els impresos normalitzats (descarregar pdf – Formulari sol·licitud ajuts menjador 2017-2018).

 • Trobareu la informació a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador.

DESCARREGAR PDF

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, es formularà en un únic imprès sempre que l’alumnat estigui matriculat en el mateix centre.

Comunicació amb les famílies

Enguany, un cop introduïdes totes les peticions al sistema de gestió dels ajuts menjador, s’enviarà un SMS a les famílies amb el codi de petició que se li ha assignat.

Documentació obligatòria:

 • Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentada.
 • Fotocòpia NIF/NIE/Passaport vigent de tots els membres de la unitat familiar, en cas de no disposar-ne, còpia del certificat de naixement o llibre de família.
 • Separació / Divorci: fotocòpia de la sentència i conveni regulador.
 • En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés no subjecte al’IRFF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l’exercici de l’any 2017:
  • Renda garantida de ciutadania (RGC): document acreditatiu i el seu import.
  • Renda mínima d’inserció (RMI): Document acreditatiu i el seu import.
  • Treballadores de la llar: Bases de Cotització i vida laboral.
  • En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altre documentació fefaent que serà valorada

Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària

Situació de risc social de la unitat familiar A. Les famílies ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona per raó de risc social, hauran d’indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i seguiment.

Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntamentshauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant quin tipus de risc social presenta.

Altres situacions específiques que donen dret a puntuació complementària:

 • Família nombrosa: es comprovarà d’ofici, sempre i quan sigui de Catalunya, en cas contrari s’haurà d’acreditar.
 • Família Monoparental: es comprovarà d’ofici.
 • Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la DGAIA.
 • Discapacitat: es comprovarà d’ofici, sempre i quan sigui de Catalunya, en cas contrari s’haurà d’acreditar.

Beques i ajuts destinats a l’alumnat de Batxillerat

Beques i ajuts convocatòria 2017-2018

Alumnat destinatari: Alumnat de Batxillerat.

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 3 d’octubre de 2017

Procediment de sol·licitud:

 • Cal accedir a la seu electrònica del Ministerio de Educación (Madrid).
 • Ho podreu fer a través del web del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ 
 • Marqueu l’enllaç de beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris) .
 • Cal fer tot el procés i imprimir el resguard / justificació de l’enviament de la sol·licitud (MOLT IMPORTANT!), ja que s’haurà de presentar a la Secretaria del centre amb la documentació complementària.

Beques i ajuts per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE)

Beques i ajuts convocatòria 2018-2019

Alumnat destinatari: Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

Termini de sol·licitud/ tramesa formulari per Internet: fins el 28 de setembre de 2017.

 • Cal fer tot el procés i imprimir el resguard / justificació de l’enviament de la sol·licitud (MOLT IMPORTANT!), ja que s’haurà de presentar a la Secretaria del centre amb la documentació complementària.

Procediment de sol·licitud:

 
CONVOCATÒRIA 2018 FONS D’INFÀNCIA 0-16

El Fons d’Infància 2018 es va aprovar en Comissió de govern el 5 d’abril i s’ha publicat al BOP el dia 10 d’abril.

Si no hi ha al·legacions, el període per presentar les sol·licituds serà del 25 d’abril al 24 de maig, ambdós inclosos.

L’ajut d’enguany suposarà mensualment 100€ per a les famílies amb un/a fill/a, 175€ per a les que en tenendos, 225€ per a les que en tenen tres i caldrà afegir 50€ més per fill/a a partir del quart, cinquè, etc. En el cas defamílies monoparentals que tinguin aprovat el Fons d’Infància 2018, s’afegirà un ajut complementari de100€/família (fins a un màxim de 900€). Els ajuts es donaran per un màxim de 9 mesos.

Totes aquelles famílies que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho sol·liciten, la beca extraordinària de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO).

Requisits per ser beneficiari/ària:

 • Disposar de valoració social acreditativa de la situació de necessitat. S’entén per valoració social que les persones beneficiàries siguin usuàries en seguiment per part dels Serveis Socials de Barcelona amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2017.
 •  Ser integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no superin uns ingressos mínims que vindran determinats per l’indicador de la renda que correspon a 1,5 vegades l’IRSC. L’lRSC anual és de 7.967,73€. Per tal de fer el càlcul cal dividir el nivell de renda anual de tots els membres de la unitat familiar entre l’import anual de l’IRSC.
 • Estar empadronats (sol·licitant i infants i/o adolescents) a la ciutat de Barcelona a data 31 de desembre de 2016 i residir-hi efectivament al llarg de tot l’any 2018, sense interrupcions.
 • Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i infant i/o adolescent) al llarg de tot l’any 2018.
 • La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia de tots els infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda compartida, qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es dividirà entre ambdós progenitors sempre que compleixin els requisits. Cada progenitor podrà rebre com a màxim el 50% de l’ajut.
 • Els infants i/o adolescents no han de superar els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys al llarg de 2018, s’abonarà la part proporcional a mes vençut.
 • En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.
 • Els infants i/o adolescents han d’haver nascut abans de la data fi de presentació de sol·licituds per poder tenir dret a obtenir l’ajut dintre d’aquesta convocatòria. En el cas que neixi un infant dins el període de sol·licitud i ja s’hagi presentat prèviament la sol·licitud, s’haurà de presentar una de nova per al nou infant dins el període de sol·licitud.
 •  En el cas de les famílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria. Caldrà disposar del títol acreditatiu amb vigència en el moment de presentar la sol·licitud i vigent durant tot l’any 2018.

Els llindars econòmics de renda són els mateixos de l’any passat.

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de les OAC, juntament amb la informació que es demana. Enguany NO es posarà dins la carta que rebran les famílies un sobre de franqueig pagat.
 • En els propers dies es procedirà a la tramesa de cartes a les famílies que des de Serveis Socials es creu que poden complir els requisits. Al sobre tindran una còpia de la sol·licitud i el fulletó amb tota la informació al respecte de l’ajut. També es farà arribar aquesta informació als CSS, OAC i a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques (C/Aragó, 344). Quan comenci el període de sol·licitud està previst com cada any posar tota la informació al Web de Serveis Socials, Portal del professional i Portal de tràmits.
 • S’espera repartir les targetes aprovades a les persones beneficiàries abans de l’estiu.
 • Tal i com es va fer ja l’any passat, està previst publicar la resolució definitiva dels ajuts a la pàgina web del Fons.